SP công nghiệp – nhà hàng

-38%
53.000 
-43%
31.500 
-38%
71.000 
-56%
19.800 
-40%
81.000 
-52%
136.000 
-42%
257.000 
-41%
-30%
-33%
-56%
20.000 
-38%
46.500